Polityka prywatności
Nasza strona internetowa gromadzi dane o Państwa aktywności wykorzystując pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te używane są w celu zapewnienia funkcjonowania strony, jej właściwej wydajności i funkcjonalności. W szczególności pozwalają one utrzymywać sesje użytkowników. Dalsza nawigacja i brak blokady plików cookies w używanej przez Państwa przeglądarce oznaczać będzie Państwa akceptację na gromadzenie przez Panta-Plast sp. z o.o. ww. informacji. W każdej chwili mogą Państwo tę zgodę cofnąć, wysyłając nam wiadomość mailową lub usuwając cookies ze swojej historii przeglądania i blokując w przeglądarce dalsze ich stosowanie. Więcej informacji na temat plików cookies oraz praw które Państwu przysługują w związku z ich gromadzeniem dostępne w polityce plików cookies.
Polityka Prywatności   
AKCEPTUJĘ
0
Telefon
+48 42-640-52-28
E-mail
sklep@pantaplast.com.pl
InformacjeInformacje

Polityka prywatności


§ 1


Dane osobowe Klientów, Użytkowników i innych osób odwiedzających stronę internetową, na której znajduje się Sklep przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO”, a także innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.


§ 2


1.    Administratorem danych osobowych Klientów, Użytkowników i innych osób odwiedzających stronę internetową jest spółka „PANTA-PLAST” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Szparagowej 12 (91-211, Łódź), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000155174 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 7260037682, REGON: 470849949, kapitał zakładowy w wysokości: 400.000,00 złotych (zwana dalej „Administratorem”).
2.    Z Administratorem można skontaktować się listownie pod wskazanym wyżej adresem lub mailowo pod adresem: rodo@pantaplast.com.pl we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi.
3.    Dane osobowe będą przetwarzane:
a.    w przypadku założenia Konta: w celu wykonania umowy o założenie Konta, a także zawieranych z Użytkownikiem umów sprzedaży towarów – na podstawie art. 6 ust, 1 lit. b RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy); jeżeli zajdzie taka konieczność w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administrator, jakimi są ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami);
b.    w przypadku zawarcia umowy sprzedaży towarów: w celu wykonania umowy sprzedaży towarów – na podstawie art. 6 ust, 1 lit. b RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy); w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administrator, jakimi są ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami); w celu zrealizowania obowiązków prawnych związanych z umową, w szczególności obowiązków księgowych i podatkowych - na podstawie art. 6 ust. 1, lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze);
c.    w przypadku zapisania się do newslettera: w celu wysyłki newslettera - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (tym interesem jest promowanie Administratora, jego działalności i sprzedawanych towarów);
d.    w przypadku skierowania do Administratora zapytania, pozostawienia prośby o złożenie oferty przy wykorzystaniu formularza kontaktowego, czy danych kontaktowych umieszczonych w Serwisie:  w celu odpowiedzi na zapytanie lub w celu złożenia oferty, jeśli Administrator został poproszony o jej złożenie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - tym interesem jest odpowiedź na zapytanie, nawiązanie kontaktu z osobą zwracającą się do Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO  (tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie);
e.    w związku z wykorzystaniem plików cookies: do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jakimi są  zapewnienie działania strony internetowej, na której znajduje się Sklep, jego właściwej wydajności i funkcjonalności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4.    Dane osobowe mogą być przekazywane jedynie: podmiotom zewnętrznym świadczący na rzecz Administratora usługi hostingu poczty elektronicznej (Home.pl S.A), hostingu strony internetowej (Home.pl S.A), obsługi strony internetowej (Art Web Creation), obsługi płatności (PayU S.A.), podmiotom świadczącym usługi kurierskie (Spółka General Logistics Systems Poland Sp. z o. o., Schenker sp. z o.o., InPost Paczkomaty Sp. z o.o.), usługi prawne (Ceret Grzywaczewska Kancelaria Radców Prawnych sp. p.), a także podmiotom i organom, którym Administrator zobowiązany jest przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5.    Dane osobowe Klientów, Użytkowników i innych osób odwiedzających stronę internetową nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej. 
6.    W związku ze świadczeniem usługi newslettera dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usługi newslettera lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu. W związku ze skierowanym zapytaniem, prośbą o złożenie oferty dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania zapytania, prośby lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu. W pozostałym zakresie dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
7.    Dane osobowe Klientów, z którymi Administrator zawarł umowy będą przetwarzane przez cały czas trwania umowy, a także później do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy oraz do upływu okresu przechowywania dokumentów wymaganego przepisami prawa podatkowego.
8.    Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator może domagać się od Administratora dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Może też domagać usunięcia danych w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 17 RODO.
Ma też prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych dla realizacji interesów Administratora wskazanych w pkt 3 powyżej. W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności użytkownika lub wykaże, że jest to niezbędne dla niego do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
9.    Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma też prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie umowy o założenie Konta, czy umowy sprzedaży towarów lub utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności strony, w szczególności otrzymywanie newslettera, czy złożenie zapytania za pomocą formularza kontaktowego.

Szybka dostawa

Wysyłka InPost teraz tylko: 8,99 pln

Duży wybór

Numer Konta Bankowego

80 1140 1108 0000 2892 9800 1019