Regulamin
Nasza strona internetowa gromadzi dane o Państwa aktywności wykorzystując pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te używane są w celu zapewnienia funkcjonowania strony, jej właściwej wydajności i funkcjonalności. W szczególności pozwalają one utrzymywać sesje użytkowników. Dalsza nawigacja i brak blokady plików cookies w używanej przez Państwa przeglądarce oznaczać będzie Państwa akceptację na gromadzenie przez Panta-Plast sp. z o.o. ww. informacji. W każdej chwili mogą Państwo tę zgodę cofnąć, wysyłając nam wiadomość mailową lub usuwając cookies ze swojej historii przeglądania i blokując w przeglądarce dalsze ich stosowanie. Więcej informacji na temat plików cookies oraz praw które Państwu przysługują w związku z ich gromadzeniem dostępne w polityce plików cookies.
Polityka Prywatności   
AKCEPTUJĘ
0
Telefon
(+48) 601-317-515
E-mail
sklep@pantaplast.com.pl
InformacjeInformacje

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

  • Sprzedawca” – „PANTA-PLAST” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Szparagowa 12, kod pocztowy 91-211, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000155174, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 726-00-37-682, REGON: 470849949, kapitał zakładowy 400.000,00 złotych;
  • Sklep” -  sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.sklep.pantaplast.com.ploraz jej podstronach;
  • Klient” – każdy internauta, składający zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet;
  • Użytkownik” – osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta, za pośrednictwem którego może dokonywać zakupu towarów znajdujących się w Sklepie;
  • Konto” – konto Użytkownika założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
  • Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22(1) Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Polityka prywatności” – polityka prywatności Sklepu dostępna pod adresem www.sklep.pantaplast.com.pl/polityka-prywatnosci/

 

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów (zarówno Konsumentów, jak i przedsiębiorców), polegających na umożliwieniu im bezpłatnego stworzenia swego Konta, a także zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

 

§ 3

1.      Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert (chyba, że coś innego wynika z treści Regulaminu).

 

§ 4

1.      Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest

a)     po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta lub

b)     bez rejestracji i założenia Konta („zakup jednorazowy”).

2.      Założenie Konta lub dokonanie zakupu w Sklepie bez rejestracji i założenia Konta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co jest potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przez Użytkownika/Klienta.

 

§ 5

Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

 

§ 6

1.      Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży.

2.      Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności.

3.      Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówionych towarów wraz z podatkami, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe  i wszelkich innych kosztach związanych z realizacją umowy.

4.      W przypadku wybrania przez Klienta wariantu płatności wiążącego się z dodatkowymi kosztami obsługi (np. opłata za przelew bankowy), Klient obowiązany będzie ponieść te koszty we własnym zakresie, zgodnie z tabelą opłat i prowizji podmiotu obsługującego płatności Klienta.

5.      Rabaty wprowadzone w ramach akcji promocyjnych nie sumują się z innymi promocjami.

 

§ 7

1.       Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest:

a)     posiadanie komputera, laptopa, smartfona lub innego urządzenia multimedialnego;

b)     posiadanie dostępu do sieci Internet;

c)     korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies" (szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies znajdują się tutaj).

d)      posiadanie własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej.

2.      W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie ze Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.

 

II. Rejestracja Klienta. Założenie Konta.

 

§ 8

Konto w Sklepie mogą założyć osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

§ 9

1.      Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna wypełnić formularz rejestracyjny, który stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.

2.      W formularzu rejestracyjnym należy podać: imię, nazwisko, adres e-mail (stanowiący login) oraz hasło do Konta (które wymaga powtórzenia), a następnie kliknąć ikonę „Zarejestruj się”. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć Użytkownikowi do logowania się.

3.      Dane podane w formularzu muszą być prawdziwe i aktualne. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

4.      Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności.

5.      Wypełnienie formularza rejestracyjnego i jego wysłanie poprzez kliknięcie ikony „Zarejestruj się” jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. Zawarcie umowy następuje z chwilą wprowadzenia w powyższy sposób danych do środka komunikacji elektronicznej Sprzedawcy, w taki sposób, że może się on zapoznać z ich treścią. Sprzedawca wysyła następnie do Użytkownika wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie warunków zawartej umowy o założenie Konta.

 

§ 10

1.      Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2.      Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, z późn. zm.), dostępnym również na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://www.sklep.pantaplast.com.pl/reklamacja-i-zwrot/jednak nie jest to obowiązkowe.

3.      Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

§ 11

Sprzedawca zwraca uwagę, że każdy Użytkownik powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 

§ 12

Po zalogowaniu się do Konta, Klient ma także możliwość aktualizacji swoich danych podanych przy zakładaniu Konta.

§ 13

Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§ 14

1.      Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie, przy czym Sprzedawca może ją wypowiedzieć jedynie w przypadku zmiany formuły funkcjonowania Sklepu (całkowita rezygnacja z prowadzenia Kont Użytkowników), zakończenia działalności Sklepu lub naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika.

2.      W przypadku wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie przez Sprzedawcę umowa rozwiąże się z upływem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu doszło do Użytkownika w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź e-mailowo na adres e-mail podany przez Użytkownika.

3.      Użytkownik może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez usunięcie swojego Konta ze Sklepu lub wysłanie wypowiedzenia pocztą lub e-mailem. Z chwilą usunięcia Konta lub otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Użytkownika, umowa z Użytkownikiem zostaje rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

III. Zawarcie umowy sprzedaży towarów

 

§ 15

1.      W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez wejście w zakładkę „Dodaj do koszyka”, zamieszczając w ten sposób towary w wirtualnym koszyku. Klient dokonuje wyboru towaru określając, w zależności od towaru, m.in. rozmiar, kolor i liczbę sztuk zamawianych towarów. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

2.      Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku (w zakładce „Twoje zamówienie”). Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, należy wprowadzić kod rabatowy, o ile Klient posiada kod oraz kliknąć przycisk „Użyj”. Zaktualizowana zostanie wówczas łączna cena wszystkich wybranych towarów. Po wprowadzeniu kodu rabatowego należy wybrać sposób dostawy. Po wybraniu sposobu dostawy zostanie wskazana pod koszykiem informacja o kosztach wybranego sposobu dostawy. Zaktualizowana zostanie także wówczas całkowita kwota do zapłaty, poprzez dodanie do niej opłat za wybraną formę dostawy. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę sprzedaży tych towarów. Po sprawdzeniu danych zamówienia Klient powinien kliknąć przycisk „Dalej”.

3.      Jeśli Klient jest Użytkownikiem, czyli zawarł ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta, powinien w zakładce „Dane do wysyłki” wpisać adres e-mail oraz hasło i kliknąć przycisk „Zaloguj się”, a następnie powrócić do zakładki „Dane do wysyłki”.

4.      Jeśli Klient nie posiada Konta, a chce zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinien kliknąć „Zarejestruj się” i postępować zgodnie z procedurą opisaną w § 9 Regulaminu. 

5.      Jeśli Klient nie posiada Konta i nie chce zawierać ze Sprzedawcą umowy o założenie Konta powinien w zakładce „Dane do wysyłki” wypełnić formularz, w którym należy podać: imię, nazwisko, adres e-mail oraz adres dostawy.

6.      Kliknięcie przycisku „Realizuj zamówienie” powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy zakupu towarów znajdujących się w koszyku i zawarcie umowy sprzedaży.

7.      Po złożeniu zamówienia do Klienta wysłany zostanie e-mail z potwierdzeniem warunków zawartej umowy sprzedaży.

§ 16

1.      Klient dokonuje wyboru sposobu płatności oraz dostawy towarów. Dostępne są następujące sposoby dostawy: kurier GLS (przedpłata), kurier GLS (pobranie), paczkomat INPOST (przedpłata). Do wyboru Klienta pozostają następujące metody płatności: przedpłata przelewem na konto Sprzedawcy za pomocą szybkiego przelewu internetowego PayU lub zwykłego przelewu z banku lub poczty albo pobranie (wyłącznie w przypadku wyboru sposobu dostawy kurier GLS pobranie).

2.      Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed zawarciem umowy sprzedaży towarów znajdujących się w koszyku.

3.      W przypadku dokonania przez Klienta wyboru opcji przedpłaty za zakupione towary Sprzedawca oczekiwać będzie na dokonanie przez Klienta płatności przez okres 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Po tym czasie Sprzedawca wyznaczy Klientowi, dzwoniąc lub wysyłając wiadomość SMS na podany przez Klienta numer telefonu lub wysyłając wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail, dodatkowy termin do dokonania płatności, pod warunkiem rozwiązującym zawartą z Klientem umowę sprzedaży.

4.      W przypadku dokonania przez Klienta wyboru opcji płatności za pobraniem, przy odbiorze towaru, a następnie odmowie przez Klienta odbioru towaru lub dokonania za niego zapłaty, Sprzedawca wyznaczy Klientowi, dzwoniąc lub wysyłając wiadomość SMS na podany przez Klienta numer telefonu lub wysyłając wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail, dodatkowy termin do dokonania płatności, pod warunkiem rozwiązującym zawartą z Klientem umowę sprzedaży. W takim przypadku Klient zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z ponowną wysyłką towaru.

 

§ 17

Do dostarczanego towaru dołączony zostanie dokument sprzedaży zgodny z przepisami podatkowymi.

§ 18

1.      Zamówienia realizowane będą w terminie do 5 dni roboczych.

2.      Czas realizacji zamówienia obejmuje czas od rozpoczęcia jego realizacji do chwili przekazania przesyłki przewoźnikowi.

3.      Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia:

a)     w przypadku wyboru opcji przedpłaty – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy,

b)     w przypadku wyboru opcji opłaty za pobraniem – po zawarciu umowy sprzedaży.

3.      W przypadku braku możliwości zrealizowania przez Sprzedawcę umowy sprzedaży, w szczególności z powodu braku dostępności danego towaru w magazynie lub błędnej informacji o dostępności danego towaru w magazynie, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności art. 493-495.

4.      Do powyższego czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas doręczenia towaru przez danego przewoźnika, który zależny jest od wybranej przez Klienta formy dostawy, wagi i wielkości przesyłki i przedstawiany jest każdorazowo w zakładce „Twoje zamówienie”. Jednak nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych.

§ 19

 

1.      Przesyłki realizowane są tylko na terenie Polski. Nie realizujemy przesyłek zagranicznych.

 

IV. Prawo odstąpienia od umowy

 

§ 20

1.      Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę dla zwracanego towaru oraz bezpośrednich kosztów zwrotu (odesłania) towaru.

2.      Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

3.      Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), dostępnym również na stronie internetowej Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.      Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

5.      W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy droga elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie przekaże Konsumentowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

§ 21

1.      W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Sprzedawca zwraca mu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

2.      Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zażąda lub wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

3.      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§ 22

1.      W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy ma on obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

2.      Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

3.      Konsument ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 

V. Reklamacje

 

§ 23

1.      Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towary wolne od wad fizycznych i prawnych.

2.      Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy, e-mailem na adres e-mail: sklep@pantaplast.com.pllub telefonicznie pod numerem +48 42 613-05-59 (w godz. 8-16, poniedziałek-piątek).

3.      W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis wad fizycznych lub prawnych towaru będących podstawą reklamacji.

4.      Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

 

VI. Kontakt Stron

 

§ 24

1.      We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy o założenie Konta i umowy sprzedaży Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą:

a)     e-mailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres sklep@pantaplast.com.pl

b)     telefonicznie pod numerem telefonu: +48 42 613-05-59 (8-16 poniedziałek-piątek).

2.      We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy o założenie Konta i umowy sprzedaży Sprzedawca będzie się kontaktować z Klientem e-mailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres wskazany przez Klienta lub telefonicznie w przypadku podania przez Klienta numeru telefonu.

VII. Polityka prywatności

 

§ 25

Dane osobowe Klientów, Użytkowników i innych osób odwiedzających stronę internetową, na której znajduje się Sklep przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO”, a także innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 

§ 26

1.      Administratorem danych osobowych Klientów, Użytkowników i innych osób odwiedzających stronę internetową jest spółka „PANTA-PLAST” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Szparagowej 12 (91-211, Łódź), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000155174 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 7260037682, REGON: 470849949,kapitał zakładowy w wysokości: 400.000,00 złotych (zwana dalej „Administratorem”).

2.      Z Administratorem można skontaktować się listownie pod wskazanym wyżej adresem lub mailowo pod adresem: rodo@pantaplast.com.pl we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi.

3.      Dane osobowe będą przetwarzane:

a.      w przypadku założenia Konta: w celu wykonania umowy o założenie Konta, a także zawieranych z Użytkownikiem umów sprzedaży towarów – na podstawie art. 6 ust, 1 lit. b RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy); jeżeli zajdzie taka konieczność w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administrator, jakimi są ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami);

b.      w przypadku zawarcia umowy sprzedaży towarów: w celu wykonania umowy sprzedaży towarów – na podstawie art. 6 ust, 1 lit. b RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy); w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administrator, jakimi są ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami); w celu zrealizowania obowiązków prawnych związanych z umową, w szczególności obowiązków księgowych i podatkowych - na podstawie art. 6 ust. 1, lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze);

c.      w przypadku zapisania się do newslettera: w celu wysyłki newslettera - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (tym interesem jest promowanie Administratora, jego działalności i sprzedawanych towarów);

d.      w przypadku skierowania do Administratora zapytania, pozostawienia prośby o złożenie oferty przy wykorzystaniu formularza kontaktowego, czy danych kontaktowych umieszczonych w Serwisie:  w celu odpowiedzi na zapytanie lub w celu złożenia oferty, jeśli Administrator został poproszony o jej złożenie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - tym interesem jest odpowiedź na zapytanie, nawiązanie kontaktu z osobą zwracającą się do Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO  (tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie);

e.      w związku z wykorzystaniem plików cookies i korzystaniem z narzędzi internetowych:

                                          i.     do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jakim jest zapewnienie działania strony internetowej, na której znajduje się Sklep – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

                                         ii.     w celu zapewnienia odpowiednich funkcjonalności i wydajności strony internetowej, na której znajduje się Sklep – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli udzielonej zgody,

                                       iii.     w celu podejmowania działań marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli udzielonej zgody.

4.      Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, zgoda ta może być w każdym czasie cofnięta za pomocą formularza dostępnego pod adresem:  https://www.sklep.pantaplast.com.pl/pliki-cookies-modyfikacja/. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

5.      Dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom zewnętrznym świadczący na rzecz Administratora usługi hostingu poczty elektronicznej (home.pl S.A.), hostingu strony internetowej (home.pl S.A.), obsługi strony internetowej (Art Web Creation), obsługi płatności (PayU S.A.), podmiotom świadczącym usługi kurierskie (Spółka General Logistics Systems Poland sp. z o.o.,  Schenker sp. z o.o., InPost Paczkomaty sp. z o.o.), usługi prawne (Ceret Grzywaczewska Kancelaria Radców Pracnych sp. p.), a także podmiotom i organom, którym Administrator zobowiązany jest przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6.      Serwis korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics używa ciasteczek, które są małymi plikami tekstowymi zapisanymi na Twoim komputerze w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu korzystania ze Strony. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania ze Strony (łącznie z adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania ze Strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawnie, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zablokować korzystanie z ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w Twojej przeglądarce internetowej, jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji Strony. Korzystając ze Strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej. Rodzaje danych zbierane przez poszczególne pliki cookies zostały określone w formularzu zgody na używanie plików cookies i zgody na przetwarzanie danych osobowych https://www.sklep.pantaplast.com.pl/pliki-cookies-modyfikacja/.

7.      Ponadto, Serwis korzysta z narzędzi Google Ads dostarczanych przez Google LLC, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies Google oraz przetwarzaniem danych osobowych. Narzędzie to wykorzystywane jest przez Serwis w celu śledzenia konwersji reklamowych oraz remarketingu, prezentowania reklam dostosowanych do zainteresowań, preferencji Klientów, Użytkowników i innych osób odwiedzających stronę internetową i w takich też celach przetwarzane są w związku z tym dane osobowe. Rodzaje danych zbierane przez poszczególne pliki cookies zostały określone w formularzu zgody na używanie plików cookies i zgody na przetwarzanie danych osobowych https://www.sklep.pantaplast.com.pl/pliki-cookies-modyfikacja/. Dane zbierane są za pomocą zewnętrznych plików cookies, czyli plików cookies pochodzących od dostawcy narzędzia Google Ads, co stanowi źródło pochodzenia danych. Zbieranie informacji o użytkownikach Serwisu (w szczególności o ich aktywności w sieci) i publikowanie na tej podstawie spersonalizowanych reklam, w tym na innych stronach internetowych, ma charakter zautomatyzowany (czyli automatycznie podejmowana jest decyzja o wyświetleniu danej reklamy). Szczegółowe zasady dotyczące działania tego narzędzia, w tym automatycznego wyświetlania spersonalizowanych reklam są dostępne pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Zautomatyzowane wyświetlanie spersonalizowanych reklam (w tym na innych stronach internetowych), powoduje, że użytkownik może wielokrotnie natrafiać w sieci na reklamy produktów Administratora, co w konsekwencji może wpływać na decyzję o zakupie produktu. W związku z korzystaniem z narzędzi Google Ads dostarczanych przez Google LLC dane są przekazywane do Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone (siedziba Google LLC). Google LLC przystąpił do programu Tarcza Prywatności (co zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczeń). Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w przypadku przedsiębiorstw, które przystąpiły do programu Tarcza Prywatności. 

8.      Ponadto, Serwis korzysta z narzędzi Facebook Pixel dostarczanych przez Facebook Inc, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies Facebook oraz przetwarzaniem danych osobowych. Narzędzie to wykorzystywane jest przez Serwis w celu śledzenia konwersji reklamowych oraz remarketingu, prezentowania reklam dostosowanych do zainteresowań, preferencji Klientów, Użytkowników i innych osób odwiedzających stronę internetową i w takich też celach przetwarzane są w związku z tym dane osobowe. Rodzaje danych zbierane przez poszczególne pliki cookies zostały określone w formularzu zgody na używanie plików cookies i zgody na przetwarzanie danych osobowych https://www.sklep.pantaplast.com.pl/pliki-cookies-modyfikacja/. Dane zbierane są za pomocą zewnętrznych plików cookies, czyli plików cookies pochodzących od dostawcy narzędzia Facebook Pixel, co stanowi źródło pochodzenia danych. Zbieranie informacji o użytkownikach Serwisu (w szczególności o ich aktywności w sieci) i publikowanie na tej podstawie spersonalizowanych reklam, w tym na innych stronach internetowych, ma charakter zautomatyzowany (czyli automatycznie podejmowana jest decyzja o wyświetleniu danej reklamy). Szczegółowe zasady dotyczące działania tego narzędzia, w tym automatycznego wyświetlania spersonalizowanych reklam są dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Zautomatyzowane wyświetlanie spersonalizowanych reklam (w tym na innych stronach internetowych), powoduje, że użytkownik może wielokrotnie natrafiać w sieci na reklamy produktów Administratora, co w konsekwencji może wpływać na decyzję o zakupie produktu. W związku z korzystaniem z narzędzia Facebook Pixel dostarczanego przez Facebook Inc dane są przekazywane do Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Facebook Inc przystąpił do programu Tarcza Prywatności (co zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczeń). Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w przypadku przedsiębiorstw, które przystąpiły do programu Tarcza Prywatności. 

9.      Dane osobowe Klientów, Użytkowników i innych osób odwiedzających stronę internetową nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej, poza wyjątkami wskazanymi w punkcie 6 i 7.

10.  W związku ze świadczeniem usługi newslettera dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usługi newslettera lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu. W związku ze skierowanym zapytaniem, prośbą o złożenie oferty dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania zapytania, prośby lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu. Dane osobowe Klientów, z którymi Administrator zawarł umowy będą przetwarzane przez cały czas trwania umowy, a także później do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy oraz do upływu okresu przechowywania dokumentów wymaganego przepisami prawa podatkowego. Dla pozostałych celów Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez czas funkcjonowania plików cookies, przy pomocy których realizuje te cele (czas funkcjonowania poszczególnych plików został określony w formularzu zgody na używanie plików cookies i zgody na przetwarzanie danych osobowych) https://www.sklep.pantaplast.com.pl/pliki-cookies-modyfikacja/. Istotne jest również, że w przypadku danych przetwarzanych w oparciu o wyrażoną przez użytkownika zgodę (w celu zapewnienia odpowiednich funkcjonalności i wydajności Serwisu, w celach marketingowych) Administrator nie będzie przetwarzał danych dłużej niż do czasu wycofania przez użytkownika zgody. 

11.  Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator może domagać się od Administratora dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Może też domagać usunięcia danych w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 17 RODO.

12.  Ma też prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych dla realizacji interesów Administratora wskazanych w pkt 3 powyżej. W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności użytkownika lub wykaże, że jest to niezbędne dla niego do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

13.  Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma też prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

14.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie umowy o założenie Konta czy umowy sprzedaży towarów lub utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności strony, w szczególności otrzymywanie newslettera, czy złożenie zapytania za pomocą formularza kontaktowego.

 

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

§ 27

Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają na celu jedynie ułatwienie orientacji w jego tekście.

 

§ 28

1.      Klienci będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dane kontaktowe do instytucji zajmujących się poradą i pomocą konsumencką w Polsce znajdują się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2.      Konsumenci mogą wykorzystać drogę rozwiązywania sporów oferowaną przez sieć polubownych sądów konsumenckich, przy czym zgodę na takie rozwiązanie muszą wyrazić zarówno Konsument, jak i Sprzedawca. Sądy konsumenckie działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej i rozpatrują spory o prawa majątkowe między konsumentami i przedsiębiorcami, wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. złotych, za wyjątkiem Sądu Konsumenckiego w Warszawie, który rozpatruje sprawy bez względu na wartość przedmiotu sporu.

 

 

Szybka dostawa

Wysyłka InPost teraz tylko: 11,50 pln

Duży wybór

Numer Konta Bankowego

80 1140 1108 0000 2892 9800 1019